In Noticias

REDUCCIÓ DE LA DISENTERIA PORCINA MITJANÇANT L’ÚS D’EXTRACTES VEGETALS EN L’ALIMENTACIÓ.

Un dels problemes més importants del sector porcí, es que s’ha acceptat  comunament que la sanitat és un dels principals factors limitats en la producció porcina. S’han realitzat nombroses experiències en les que s’han comparat els resultats tècnic–econòmics de porcs de genotips similars criats en les mateixes condicions però amb diferent estatus sanitari, i resulta evident en tots ells la millora dels rendiments en els grups d’animals més sans (especialment en els paràmetres de guany mitjà de pes diari i índex de conversió). Les diarrees, causades per la disenteria hemorràgica porcina, són un signe clínic molt comú en totes les etapes de la producció porcina i constitueixen la principal manifestació clínica de diferents infeccions que afecten al tracte gastrointestinal del porc, provocant una menor eficiència en la conversió de l’aliment.

Per això, es proposa una col·laboració amb una empresa del sector porcí (PREMIER PIGS) i un fàbrica de pinsos (INDUSTRIAL GANADERA), acompanyats de la Universitat de Girona, per poder estudiar una estratègia de control de la disenteria porcina, reduint l’ús d’antibiòtics.

L’objectiu principal del projecte és establir un protocol de control de disenteria porcina en la fase d’engreix, mitjançant l’ús d’extractes vegetals en l’alimentació dels garrins.

Objectius tècnics específics:

  • Recerca de productes comercials en base a extractes naturals per al seu ús en l’elaboració de pinso per l’engreix.
  • Determinar el grau infecció per disenteria porcina en les explotacions porcines de reproductores (origen) i engreix.
  • Estudiar diferents extractes naturals per la seva aplicació en l’alimentació dels porcs d’engreix i la palatabilitat i acceptació del pinso amb extractes pels animals.
  • Valorar la eficàcia d’aquests extractes en el control de la disenteria porcina.
  • Optimitzar la dosi del extracte vegetal per determinar si existeix efecte acumulatiu en el control.
  • Analitzar els resultats i valorar el cost econòmic de la inducció en l’alimentació en relació als resultats obtinguts.

 

Amb el finançament de:

Projecte finançat a través de la Mesura 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.